تست 3

تست 2
آوریل 15, 2018
جراحی بینی
تست 4
آوریل 15, 2018

لیپوماتیک یک دستگاه قدرتمند است که با پیروی از علم پزشکی و تکنیک های نوین جراحی می تواند بافت چربی بدن را به کمک یک میله ی فلزی بدون سوختن و حرارت از اندام خارج کند و سایز را کاهش دهد