جراحی کوچک کردن سینه

نوامبر 2, 2016

جراحی کوچک کردن سینه یا مامو پلاستی

جراحی کوچک کردن سینه یا مامو پلاستی جراحی کوچک کردن سینه یا ماموپلاستی کاهنده، جهت کاهش سایز سینه بانوان صورت می گیرد. سنگینی در سینه خانم […]